ทำไมควรร่วมงาน TRAFS 2019

 • ประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 35 ล้านคน โรงแรมขนาดกลางเกิดใหม่
  ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ Hospitality เพิ่มมากขึ้นตาม
 • ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียรมาร์และเวียดนาม)
  โอกาสดีในการหาตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้า
 • TRAFS เป็นงานแสดงนานาชาติที่ดีและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย งานเดียวที่รวมผู้แสดงอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์
  ของใช้สำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ Hospitality และ Food Service ทั้งระบบ
 • TRAFS มีจุดขายที่โดดเด่นกว่างานแสดงอื่นๆ มากมาย อาทิ Barista Competition, Master class, Chefs Competition,
  การประชุมใหญ่ของคนโรงแรม ฯลฯ
 • TRAFS เป็นเวทีสำหรับผู้แสดงอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ของใช้สำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
  ร้านเบเกอรี่ Hospitality และ Food Service ทั้งระบบ ที่ต้องการมองหารักษาพันธมิตรทางการค้ารายเดิม และเพิ่มรายใหม่ๆ
 • TRAFS เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเวทีในการแสดงสินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และป็นที่รู้จัก